Хувийн бие хамгаалагчийн үйлчилгээ

service
service
service
service
service

Хувийн Бие Хамгаалагчийн Үйлчилгээ

Бие хамгаалагчийн чиглэлээр бэлтгэгдсэн чадварлаг мэргэжлийн хувийн бие хамгаалагчид үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг хангах, болзошгүй халдлага, аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, хувийн болон албаны нууцлалыг чандлан хадгалах зэрэг үйлчилгээг үзүүлж байна.