Хууль эрх зүйн үйлчилгээ

service
service
service
service
service

Хууль Эрх Зүйн Үйлчилгээ

Харилцагч байгууллага болон үйлчлүүлэгчдийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах, шүүхийн шатанд төлөөлөх,учирсан хохирол, авлагыг барагдуулах, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг үзүүлж байна.