Телехяналтын үйлчилгээ

service
service
service
service
service

Телехяналтын Үйлчилгээ

Үйлчлүүлэгч байгууллагуудад тохиолдож болзошгүй аюулгүй байдлын зөрчил болон эрсдэлийг илрүүлэх зорилгоор орчин үеийн дэвшилтэт техник, технологи болох ССTV хяналтын системийг ашиглан телехяналтын үйлчилгээг үзүүлж байна. Hikvision брэндийн хяналтын камерын систем, тоног төхөөрөмжийг үйлчилгээндээ нэвтрүүлэн 24 цагийн ажиллагаатай төв операторыг байгуулан телехяналт хийж ажиллаж байна.